Polityka Ochrony Danych Osobowych

Słownik pojęć

 • InsBird - Develmind Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Włocławska 167, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9562322417.

 • Aplikacja - aplikacja mobilna insBusinessCard

 • Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych przez Użytkownika w serwisie insbird.com lub aplikacji mobilnej insBusinessCard. Należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych insbird.com wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych Użytkownika.

 • Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prawną lub inny podmiot, która po zaakceptowaniu Regulaminu i utworzeniu Konta, uzyskał dostęp do usług oferowanych przez Administratora w ramach Aplikacji lub serwisu internetowego insbird.com. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego;

 • Użytkownik niezalogowany - pełnoletnia osoba fizyczna, która nie posiada Konta i korzysta z usług oferowanych przez InsBird

 • Serwis - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.insbird.com;

 • Regulamin - regulamin korzystania z usług InsBird dostępny pod adresem https://www.insbird.com/pl/public/regulations

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo InsBird Łukasz Bojarski z siedzibą w Toruniu przy ulicy Włocławska 167, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8792615393, Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki

Jak skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych?

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych mailowo pod adresem hello@insbird.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.insbird.com

Jakie Dane Osobowe są gromadzone i przetwarzane?

Dane dostarczone przez Użytkownika podczas Rejestracji (Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Aplikacji lub serwisie insbird.com). W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym w Aplikacji lub serwisie insbird.com, to znaczy adres e-mail, hasło, imię i nazwisko.

Dane dostarczone przez Użytkownika podczas edycji Profilu. Podczas Edycji profilu oprócz danych dostarczonych przez Użytkownika podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość dodania zdjęcia profilowego.

Dane dostarczone przez Użytkownika podczas tworzenia wizytówki. Podczas tworzenia pojedynczej wizytówki Użytkownik może w formularzu podać opcjonalnie takie dane jak:

 • Nazwa firmy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon stacjonarny
 • Telefon komórkowy
 • Fax
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Województwo
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Strona internetowa
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Skype
 • Stopień zawodowy
 • Przedrostek
 • Stanowisko
 • NIP
 • Opis
 • Branża
 • Motto
 • Zdjęcie
 • Tło wizytówki

Uprasza się, aby Użytkownik nie dodawał do wizytówki danych osobowych, których nie chce udostępniać publicznie.

Kiedy i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe Użytkownika?

Dane Użytkownika są przetwarzane w celu przeglądania wizytówek, które Użytkownik sam przesłał innym Użytkownikom Serwisu i Aplikacji.

Jak długo InsBird przechowuje dane osobowe

Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak długo istnieje Konto Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje konto. Jego dane zostaną wtedy zanonimizowane za wyjątkiemdresu e-mail i historii zaznaczonych zgód. Dane te przechowywane będą na potrzeby rozpatrzenia ewentualnych skarg związanych z korzystaniem z Usług przez okres 5 lat.

Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane Użytkownika mogą być udostępniane innym Użytkownikom Aplikacji i serwisu insbird.com w momencie, w którym dany Użytkownik prześle swoją wizytówkę innemu.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych z Serwisu i Aplikacji. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych tożsame jest z żądaniem usunięcia Konta. W celu usunięcia Konta należy zalogować się w Aplikacji lub Serwisie i wybrać z zakładki “Edycja profilu” opcję “Usuń konto”

W jaki sposób InsBird dba o bezpieczeństwo danych osobowych?

InsBird dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Aplikacja oraz serwis insbird.com używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

W jaki sposób InsBird korzysta z plików Cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies zdefiniowane zostały w Regulaminie: https://www.insbird.com/pl/public/regulations

Zmiany w Polityce Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych może być uzupełniana w zależności od potrzeb i zmian w serwisie oraz Aplikacji. O wszelkich zmianach InsBird poinformuje drogą mailową na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji