Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z mobilnej Aplikacji insBusinessCard oraz serwisu internetowego insbird.com.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1. Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację mobilną insBusinessCard;

  2. insbird.com - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.insbird.com;

  3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Aplikacji prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług;

  4. Administratorze – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo Develmind Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Włocławska 167.

  5. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prawną lub inny podmiot, która po zaakceptowaniu Regulaminu i utworzeniu Konta, uzyskał dostęp do usług oferowanych przez Administratora w ramach Aplikacji lub serwisu internetowego insbird.com. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego;

  6. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych insbird.com wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych Użytkownika;

  7. Usłudze - należy przez to rozumieć usługi elektroniczne w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.

  8. Przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć usługi elektroniczne w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) dostępne w ramach Kont Użytkowników.

§2 APLIKACJA MOBILNA INSBUSINESSCARD

 1. Aplikacja insBusinessCard pozwala Użytkownikom na przekazywanie danych osobowych, adresowych i wizerunku w formie elektronicznej wizytówki.

 2. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Aplikację można instalować na urządzeniach mobilnych typu smartphone, tablet, działających w oparciu o system Android. Instalacja przebiega automatycznie poprzez pobranie aplikacji z marketu aplikacji Google Play.

 4. Aplikacja jest nieodpłatna.

§3 SERWIS INTERNETOWY INSBIRD.COM

 1. Serwis internetowy insbird.com pozwala na zarządzanie danymi osobowymi zamieszczonymi przez Użytkownika na Koncie.

 2. Użytkownik loguje się do Konta korzystając z podanych podczas rejestracji adresu e-mail i hasła.

 3. insbird.com jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

 4. Szczegółowy opis funkcjonalności insbird.com znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie insbird.com.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z insbird.com w sposób:

  1. zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem,

  2. niezakłócający jej funkcjonowania,

  3. nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

  4. nienaruszający zakresu dozwolonego użytku w odniesieniu do informacji i materiałów umieszczonych na Koncie i udostępnianych za pomocą Aplikacji,

  5. nienaruszający autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej.

 2. Do korzystania z serwisu internetowego insbird.com jest niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka internetowa).

 3. Koszt połączenia z siecią Internet obciąża Użytkownika, stosownie do umów zawartych z operatorem telekomunikacyjnym.

 4. W procesie rejestracji Użytkownik podaje własne i znany tylko jemu adres e-mail oraz hasło. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzi w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim.

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSBUSINESSCARD

 1. Do korzystania z Aplikacji konieczna jest rejestracja Konta, które następuje poprzez:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego,

  2. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności,

  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności,

  4. ustalenia hasła do Konta.

  5. uwierzytelnienie adresu e-mail.

 2. Rejestracja Konta jest możliwa także poprzez serwis internetowy insbird.com

 3. Z Aplikacji oraz serwisu internetowego insbird.com mogą korzystać wyłącznie Przedsiębiorcy.

 4. Z chwilą rejestracji Konta Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie udostępnionych w Koncie Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku przez Administratora w zakresie niezbędnym ze względu na cel funkcjonowania Aplikacji.

 6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta oraz zaprzestania korzystania i usunięcia Aplikacji.

 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób:

  1. zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem,

  2. niezakłócający jej funkcjonowania,

  3. nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

  4. nie naruszający zakresu dozwolonego użytku w odniesieniu do informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji,

  5. nienaruszający autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

 8. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

§6 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Aby korzystać z Aplikacji Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta co wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 2. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na wpisaniu w odpowiednie pola imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenie hasła do konta.

 3. Użytkownik może zamieścić jedynie fotografię przedstawiającą jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie fotografii. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem insBusinessCard.

 4. Administrator może usunąć fotografie, gdy uzna ją za niewłaściwą bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

 5. Administrator jest także administratorem danych osobowych i wizerunków udostępnionych przez Użytkownika.

 6. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku, przez Administratora, jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Aplikacji.

 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, uprawnienia Użytkownika w odniesieniu jego danych osobowych określa Polityka Ochrony Prywatności Aplikacji insBusinessCard stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

 9. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji i usuwania.

 10. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketu aplikacji Google Play. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji oraz serwisu insbird.com, zapewniając poprawność ich działania. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić stałą dostępność wszystkich funkcjonalności, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść materiałów i informacji zamieszczonych na Koncie przez Użytkownika,

  2. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,

  3. szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji i serwisu insbird.com.

§8 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta w serwisie insbird.com

 2. Administrator, w porozumieniu z Użytkownikiem, może utworzyć Konto dla Użytkownika.

 3. Zakres, czas oraz cena świadczenia Usługi zależne są od wybranej opcji dostępnej na głównej stronie internetowej www.insbird.com

 4. Faktura VAT za korzystanie z Usługi jest wystawiana po uiszczeniu i zaksięgowaniu opłaty.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas tworzenia Konta.

 6. W przypadku niekorzystania z Usługi, pomimo jej opłacenia, nie są przewidywane zwroty środków.

 7. W celu przedłużenia korzystania z wybranej Usługi należy uiścić opłatę przed końcem trwania bieżącej Usługi.

 8. Nieuiszczenie opłaty będzie skutkować zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta.

 9. Użytkownik może odstąpić od umowy opisanej w niniejszym regulaminie poprzez poinformowanie Administratora wysyłając e-mail pod adres hello@insbird.com z adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta bądź usuwając Konto w serwisie insbird.com

§9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca stronę internetową insbird.com powinna zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: hello@insbird.com.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę internetową insbird.com

 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§10 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I INSBIRD.COM

 1. 1. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji nie jest równoznaczne z usunięciem Konta w serwisie insbird.com, które jest możliwe po zalogowaniu się do Konta i wybraniu opcji „Usuń konto”.

 2. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług a także usunąć Konto.

 3. Administrator usunie Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań mających na celu destabilizację funkcjonowania Aplikacji lub serwisu Insbird.com.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pytania dotyczące wyjaśnienia postanowień niniejszego W przypadku Regulaminu należy kierować na adres e-mail Administratora: hello@insbird.com

 2. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji oraz serwisu Insbird.com i usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, za uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.

 4. W przypadku braku akceptacji treści zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia korzystania z aplikacji poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego oraz usunięcie Konta.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2016 r.

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji oraz serwisu insbird.com

Opis funkcjonalności Aplikacji

 1. Ekran logowania - umożliwia zalogowanie się do aplikacji poprzez serwis facebook, serwis Google+ lub podanie adresu e-mail oraz hasła. Dostępna jest możliwość przejścia do ekranu rejestracji. Ponadto istnieje możliwość przypomnienia hasła poprzez podanie adresu email i wysłanie formularza.

 2. Ekran rejestracji - umożliwia stworzenie Konta w serwisie insbird.com poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

 3. Ekran otrzymanych wizytówek - wyświetla listę otrzymanych wizytówek od innych Użytkowników).
  Na ekranie dostępne są opcje:

  1. Wyszukaj - wyszukiwanie wizytówki według nazwy firmy, imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego na podstawie wpisanej frazy;

  2. Sortuj - sortowanie wizytówek według nazwy firmy, imienia, nazwiska albo daty;

  3. Powiadomienia - informacje o zmianach związanych z wizytówkami;

  Po wybraniu więcej opcji przy danej wizytówce (trzy kropki) dostępne są opcje:

  1. Usuń - usunięcie wizytówki z Konta;

  2. Udostępnij przez NFC - wymianę wizytówki pomiędzy dwoma telefonami;

  3. Zadzwoń - wybranie numer telefonicznego powiązanego z wizytówką;

  Dostępna jest możliwość przejścia do ekranu własnych wizytówek oraz wysuwanego, bocznego menu.

 1. Ekran własnych wizytówek - wyświetla listę własnych wizytówek (wizytówek utworzonych przez Użytkownika).
  Na ekranie dostępne są opcje:

  1. Stwórz wizytówkę - umożliwia utworzenie nowej wizytówki, jeżeli wcześniej jeszcze nie została utworzona;

  2. Wyszukaj - wyszukiwanie wizytówki według nazwy firmy, imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego na podstawie wpisanej frazy;

  3. Sortuj - sortowanie wizytówek według nazwy firmy, imienia, nazwiska albo daty;

  4. Powiadomienia - informacje o zmianach związanych z wizytówkami;

  Po wybraniu więcej opcji przy danej wizytówce (trzy kropki) dostępne są opcje:

  1. Usuń - usunięcie wizytówki z Konta;

  2. Wymień się przez NFC - wymianę wizytówki pomiędzy dwoma telefonami poprzez NFC;

  3. Edytuj - edytowanie wizytówki;

  Dostępna jest możliwość przejścia do ekranu otrzymanych wizytówek oraz wysuwanego, bocznego menu.

 1. Wysuwane, boczne menu - umożliwia:

  1. Przejście do ekranu stworzenia wizytówki;

  2. Przejście do ekranu skanowania kodu QR;

  3. Przejście do ekranu papierowych, zbliżeniowych wizytówek;

  4. Wylogowania się;

  5. Zmiany zdjęcia profilowego;

 2. Ekran wyboru szablonu - umożliwia wybór szablonu wizytówki z przykładowej listy.

 3. Ekran edytowania danych - umożliwia wpisanie danych związanych z wizytówką.

 4. Ekran edytora wizytówki - umożliwia edytowanie wizytówki.

  W menu dostępne są opcje:

  1. Zapisz - zapisanie wizytówki w serwisie insbird.com;

  2. Dodaj element - dodanie elementu na wizytówce;

  3. Tło - wybór tła dla obecnej strony wizytówki poprzez przejście do ekranu wyboru tła;

  4. Edytuj dane - przejście do ekranu edytowania danych;

  5. Obróć - obrócenie wizytówki na drugą stronę;

  6. Siatka - wyłączenie/włączenie siatki na wizytówce;

  Po zaznaczeniu danego elementu na wizytówce dostępne są opcje:

  1. Usunięcia elementu z wizytówki;

  2. Powiększenia elementu na wizytówce;

  3. Obecna wielkość elementu na wizytówce

  4. Zmniejszenia elementu na wizytówce;

  5. Wybór koloru elementu (tylko niektóre);

  6. Zmiana preferencji tekstu: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, zmiana czcionki (tylko niektóre);

 1. Ekran podglądu wizytówki - umożliwia podgląd wizytówki i jej danych.

  W menu dostępne są opcje:

  1. Wymień się przez NFC - wymianę wizytówki pomiędzy dwoma telefonami poprzez NFC;

  2. Pokaż kod QR - wyświetlanie na ekranie urządzenia kodu QR wizytówki;

  3. Udostępnij - umożliwia udostępnienie wizytówki przez media dostępne na urządzeniu;

  4. Zapisz na tagu NFC - przejście do ekranu zapisywania wizytówki na tagu NFC;

  Po kliknięciu na niektóre elementy znajdujące się na wizytówce dostępne są pewne interakcje:

  1. Utworzenie e-maila z podanym adresatem;

  2. Wpisane numeru telefonu do ekranu wybierania numerów;

  3. Wyświetlanie punktu na mapie na podstawie adresu;

  4. Otworzenie przeglądarki internetowej z podanym adresem internetowym;

  5. Uruchomienie aplikacji obsługujących media społecznościowe;

 1. Ekran wymiany wizytówki między dwoma urządzeniami z NFC - umożliwia przesłanie wizytówki do innego urządzenia z funkcją NFC;

 2. Ekran zapisywania wizytówki na tagu NFC - umożliwia zapisanie wizytówki na tagu NFC;

 3. Ekran skanowania kodu QR - umożliwia zeskanowanie kod QR;

 4. Ekran wyświetlania kodu QR - wyświetla kod QR na ekranie urządzenia;

Opis funkcjonalności serwisu insbird.com

 1. Ekran logowania - umożliwia zalogowanie się do aplikacji poprzez serwis facebook, serwis Google+ lub podanie adresu e-mail oraz hasła. Możliwość zalogowania na konto prywatne, bądź konto firmowe poprzez wybór jednej z zakładek. Dostępna jest również możliwość przejścia do ekranu rejestracji. Ponadto istnieje możliwość przypomnienia hasła poprzez podanie adresu email i wysłanie formularza.

 2. Ekran rejestracji - umożliwia stworzenie Konta w serwisie insbird.com poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła;

 3. Ekran ustawiania nowego hasła – ekran pozwalający na ustawienie nowego hasła po skorzystaniu z opcji przypomnienia. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła i wciśnięciu przycisku potwierdzającego, nowe hasło zostaje utworzone.

 4. Ekran z informacją o powodzeniu rejestracji nowego użytkownika.

 5. Ekran tworzenia/edycji danych wizytówki – ekran z formularzem pozwalającym na wpisanie danych do wizytówki.

 6. Ekran kreatora (edytora) wizualnego wizytówki – ekran pozwalający na wizualną edycję wizytówki. Z menu mamy dostęp do:

  1. Dodawania nowych elementów;

  2. Powiększania elementów;

  3. Pomniejszania elementów;

  4. Sprawdzenia rozmiaru elementu;

  5. Zmiany koloru elementu;

  6. Zmiany rodzaju czcionki;

  7. Edycji czcionki (pogrubienie, podkreślenie, kursywa);

  8. Obracania wizytówki;

  9. Usuwania elementu z wizytówki;

  10. Zapisywania wizytówki;

  11. Wyboru tła;

  12. Edycji danych poprzez formularz;

 7. Ekran edycji konta prywatnego – pozwala na edycję hasła do konta, zmiany zdjęcia profilowego bądź usunięcie konta prywatnego.

 8. Ekran edycji konta firmowego – pozwala na edycję hasła do konta, zmiany zdjęcia profilowego bądź usunięcie konta firmowego.

 9. Ekran z listą pracowników – widok tabeli z pracownikami. Pozwala na dodanie pracownika do listy (poprzez wysłanie zaproszenia), bądź usunięcie pracownika z listy. Ponadto istnieje możliwość filtrowania listy poprzez wyszukanie pracownika.

 10. Ekran wyboru szablonu – ekran przedstawiający zestawienie dostępnych szablonów dla wizytówek.

 11. Ekran podglądu własnej wizytówki – ekran pozwalający na podgląd własnej wizytówki. Istnieje możliwość obracania wizytówki, podejrzenia danych, usunięcia bądź przejścia do ekranu jej edycji. Ponadto jest możliwość dzielenie się wizytówką jednym z dostępnych kanałów (link, kod QR).

 12. Ekran podglądu wizytówki – ekran pozwalający na podgląd otrzymanej wizytówki. Istnieje możliwość obracania wizytówki, usunięcia bądź przejścia do ekranu podglądu danych. Ponadto jest możliwość dzielenie się wizytówką jednym z dostępnych kanałów (link, kod QR).

 13. Ekran podglądu wizytówki z linku – ekran pozwala na podgląd cudzej wizytówki oraz dodanie. W przypadku użytkownika niezalogowanego przycisk dodania wizytówki wymusza zalogowanie się użytkownika.

 14. Ekran otrzymanych wizytówek - wyświetla listę otrzymanych wizytówek od innych Użytkowników).
  W menu dostępne są opcje:

  1. Wyszukaj - wyszukiwanie wizytówki według nazwy firmy, imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego na podstawie wpisanej frazy;

  2. Sortuj - sortowanie wizytówek według nazwy firmy, imienia, nazwiska albo daty;

  3. Możliwość przejścia do podglądu wizytówki po kliknięciu na wybraną;

 1. Ekran własnych wizytówek - wyświetla listę własnych wizytówek (wizytówek utworzonych przez Użytkownika).
  W menu dostępne są opcje:

  1. Wyszukaj - wyszukiwanie wizytówki według nazwy firmy, imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego na podstawie wpisanej frazy;

  2. Wyszukaj - wyszukiwanie wizytówki według nazwy firmy, imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego na podstawie wpisanej frazy;

  3. Sortuj - sortowanie wizytówek według nazwy firmy, imienia, nazwiska albo daty;

  4. Możliwość przejścia do podglądu wizytówki po kliknięciu na wybraną;

 1. Ekran podglądu formularza danych - umożliwia podgląd danych związanych z wizytówką.

 2. Ekran kontaktów – ekran przedstawiający pozyskane kontakty w ramach wymienionych wizytówek.

 3. Ekran statystyk dla konta prywatnego – na dwóch wykresach przedstawione są informacje na temat otrzymanych wizytówek, wysłanych wizytówek w czasie, oraz liczba otrzymanych i wysłanych wizytówek przedstawiona ze względu na źródło. Ponadto istnieje możliwość filtrowania danych ze względu na przedział czasowy.

 4. Ekran statystyk dla konta firmowego - na dwóch wykresach przedstawione są informacje na temat otrzymanych wizytówek, wysłanych wizytówek w czasie, oraz liczba otrzymanych i wysłanych wizytówek przedstawiona ze względu na źródło. Ponadto istnieje możliwość filtrowania danych ze względu na przedział czasowy oraz przedstawienia tych danych na wykresie dla wybranego z listy, bądź wyszukanego pracownika.

 5. Ekran historii dla konta prywatnego – ekran przedstawiający historię operacji użytkowników. Wyświetla informacje na temat otrzymanych i wysłanych wizytówek. Ponadto istnieje możliwość filtrowania danych ze względu na przedział czasowy.

 6. Ekran historii dla konta firmowego – ekran przedstawiający historię operacji użytkowników. Wyświetla informacje na temat otrzymanych i wysłanych wizytówek. Ponadto istnieje możliwość filtrowania danych ze względu na przedział czasowy oraz przedstawienia tych danych dla wybranego z listy, bądź wyszukanego pracownika.

Załącznik nr 2

Polityka ochrony prywatności

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej insBusinessCard oraz serwisu insbird.com.

 2. Administratorem danych gromadzonych i wykorzystywanych przez aplikację jest Develmind Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

 3. Administrator przetwarza dane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 4. Administrator gromadzi i przechowuje udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności:

  • Imię i nazwisko;

  • Nazwę zakładu pracy;

  • Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego;

  • Numer Fax;

  • Adres zakładu pracy;

  • Adres e-mail;

  • Stronę internetową zakładu

  • Strony internetowe fanpage'ów - facebook, Google+, twitter, LinkedIn, YouTube

  • Login Skype

  • Stopień zawodowy

  • Stanowisko pracy

  • NIP

  • Opis

  • Branża

  • Motto

  • Logo oraz własne zdjęcie

 5. Administrator przechowuje powyższe dane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy ma jedynie Administrator.

 6. Aplikacja ma charakter zasadniczo otwarty, gdyż umożliwia Użytkownikom udostępnianie danych osobowych zamieszczonych na Koncie innym Użytkownikom oraz osobom trzecim w formie elektronicznych wizytówek.

 7. Użytkownicy mają dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się na Konto.

 8. Użytkownicy mogą samodzielnie poprawiać, uzupełniać, usuwać swoje dane osobowe udostępnione w ramach Konta.

 9. Użytkownicy mogą żądać od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych znajdujących się na Koncie Użytkownika. Żądanie takie mogą skierować w formie wiadomości e-mail na adres: hello@insbird.com. Administrator po otrzymaniu żądania niezwłocznie usuwa Konto Użytkownika.

 10. W ramach postępowania reklamacyjnego, dane osobowe Użytkownika obejmujące adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, Administrator przestaje przetwarzać po upływie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

 11. W ramach serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

  • Cookies stałe ,to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.

  • Cookies tymczasowe , to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.

  • Cookies własne , to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.

  • Cookies zewnętrzne , to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania Użytkownikom wiadomości e-mail z powiadomieniami o ważnych zmianach w Regulaminie, Polityce Ochrony Prywatności oraz wprowadzanych modyfikacjach i nowych funkcjach Aplikacji oraz serwisu insbird.com.

 13. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej: hello@insbird.com